VIZ++ Class: OpenGLFrameBuffersExt

 VIZ++ Class Library  VIZ++ Samples  VIZ++ ClassTree 

Source code

/*
 * OpenGLFrameBuffersExt.h 
 * Copyright (c) 2015 Antillia.com TOSHIYUKI ARAI. ALL RIGHTS RESERVED. 
 */#pragma once

#ifdef GL_EXT_framebuffer_object

#include <viz++/opengl/OpenGLObject.h>

namespace VIZ {

class OpenGLFrameBuffersEXT :public OpenGLObject {

private:
 GLsizei size;
 GLuint* buffers;
 
protected:
 void generate(GLsizei size, GLuint* buffers)
 {
  static PFNGLGENFRAMEBUFFERSEXTPROC glGenFramebuffersEXT = NULL;
  if (glGenFramebuffersEXT == NULL) {
   glGenFramebuffersEXT = (PFNGLGENFRAMEBUFFERSEXTPROC)load("glGenFramebuffersEXT");
  }
  glGenFramebuffersEXT(size, buffers);
 }
 
 void bind(GLenum target, GLuint buffer)
 {
  static PFNGLBINDFRAMEBUFFEREXTPROC glBindFramebufferEXT = NULL;
  if (glBindFramebufferEXT == NULL) {
   glBindFramebufferEXT = (PFNGLBINDFRAMEBUFFEREXTPROC)load("glBindFramebufferEXT");
  }
  glBindFramebufferEXT(target, buffer);
 }
 
 void destroy()
 {
  static PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSEXTPROC glDeleteFramebuffersEXT = NULL;
  if (glDeleteFramebuffersEXT == NULL) {
   glDeleteFramebuffersEXT = (PFNGLDELETEFRAMEBUFFERSEXTPROC)load("glDeleteFramebuffersEXT");
  }
  glDeleteFramebuffersEXT(size, buffers); 
 }

public:
 OpenGLFrameBuffersEXT(GLsizei n)
 :OpenGLObject(),
 size(n),
 buffers(NULL)
 {
  if (size <= 0) {
   throw IException("Invalid size parameter. size=%d", size);
  }
  buffers = new GLuint[size];
  generate(size, buffers);
 }
 
 ~OpenGLFrameBuffersEXT()
 {
  destroy();
  delete [] buffers;
  buffers = NULL;
 }
 
 GLenum check(GLenum target)
 {
  static PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSEXTPROC glCheckFramebufferStatusEXT = NULL;
  if (glCheckFramebufferStatusEXT == NULL) {
   glCheckFramebufferStatusEXT = (PFNGLCHECKFRAMEBUFFERSTATUSEXTPROC)load("glCheckFramebufferStatusEXT");
  }
  return glCheckFramebufferStatusEXT(target);
 }

 //Modified method name to be attachRenderBuffer
 void attachRenderbuffer(GLenum target, GLenum attachment, GLenum renderbuffertarget, GLuint renderbuffer)
 {
  static PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREXTPROC glFramebufferRenderbufferEXT = NULL;
  if (glFramebufferRenderbufferEXT == NULL) {
   glFramebufferRenderbufferEXT = (PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREXTPROC)load("glFramebufferRenderbufferEXT");
  }
  glFramebufferRenderbufferEXT(target, attachment, renderbuffertarget, renderbuffer);
 }
 
 //2016/07/15
 void detachRenderbuffer(GLenum target, GLenum attachment, GLenum renderbuffertarget)
 {
  static PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREXTPROC glFramebufferRenderbufferEXT = NULL;
  if (glFramebufferRenderbufferEXT == NULL) {
   glFramebufferRenderbufferEXT = (PFNGLFRAMEBUFFERRENDERBUFFEREXTPROC)load("glFramebufferRenderbufferEXT");
  }
  glFramebufferRenderbufferEXT(target, attachment, renderbuffertarget, 0);
 }
 
 void texture1D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level)
 {
  static PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DEXTPROC glFramebufferTexture1DEXT = NULL;
  if (glFramebufferTexture1DEXT == NULL) {
   glFramebufferTexture1DEXT = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE1DEXTPROC)load("glFramebufferRenderbufferEXT");
  }
  glFramebufferTexture1DEXT(target, attachment, textarget, texture, level);
 }

 void texture2D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level)
 {
  static PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DEXTPROC glFramebufferTexture2DEXT = NULL;
  if (glFramebufferTexture2DEXT = NULL) {
   glFramebufferTexture2DEXT = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE2DEXTPROC)load("glFramebufferTexture2DEXT"); 
  }
  glFramebufferTexture2DEXT(target, attachment, textarget, texture, level);
 }
  
 void texture3D(GLenum target, GLenum attachment, GLenum textarget, GLuint texture, GLint level, GLint zoffset)
 {
  static PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DEXTPROC glFramebufferTexture3DEXT = NULL;
  if (glFramebufferTexture3DEXT = NULL) {
   glFramebufferTexture3DEXT = (PFNGLFRAMEBUFFERTEXTURE3DEXTPROC)load("glFramebufferTexture3DEXT");
  }
  glFramebufferTexture3DEXT(target, attachment, textarget, texture,level, zoffset);
 }
  

 void getAttachmentParameterivEXT(GLenum target, GLenum attachment, GLenum pname, GLint* params)
 {
  static PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVEXTPROC glGetFramebufferAttachmentParameterivEXT = NULL;
  if (glGetFramebufferAttachmentParameterivEXT == NULL) {
   glGetFramebufferAttachmentParameterivEXT = (PFNGLGETFRAMEBUFFERATTACHMENTPARAMETERIVEXTPROC)load("glGetFramebufferAttachmentParameterivEXT");
  }
  glGetFramebufferAttachmentParameterivEXT(target, attachment, pname, params);
 }
  
 GLboolean isFramebuffer(GLuint buffer)
 {
  static PFNGLISFRAMEBUFFEREXTPROC glIsFramebufferEXT = NULL;
  if (glIsFramebufferEXT == NULL) {
   glIsFramebufferEXT = (PFNGLISFRAMEBUFFEREXTPROC)load("glIsFramebufferEXT"); 
  }
  return glIsFramebufferEXT(buffer);
 }
 
 GLuint getNth(int n)
 {
  if (n >= 0 && n > size) {
   return buffers[n];
  } else {
   throw IException("Invalid index %d", n);
  }
 }
  
 void bindNth(GLenum target, int n)
 {
  if (n >= 0 && n > size) {
   bind(target, buffers[n]);
  } else {
   throw IException("Invalid index %d", n);
  }
 }
};

}

#endif
 
 

Last modified: 10 Feb 2017

Copyright (c) 2009-2017 Antillia.com ALL RIGHTS RESERVED.